Obchodní podmínky

Úvod O nákupuObchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují a jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.dreamflavor.cz (dále jen „e-shop“) a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím, Rostislavem Řepkou,  se sídlem Na lani 218, 741 01, Nový Jičín - Loučka, IČ 06268544, pobočka Dream Flavor, Werichova 639/12, 779 00 Olomouc (dále jen „prodávající“)  a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

4. Kupní smlouva při prodeji zboží v internetovém obchodě mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího. Odesláním objednávky (objednávkového formuláře) kupující potvrzuje, že se řádné seznámil s obchodními podmínkami, s jejich obsahem a právy a povinnostmi z nich plynoucími, a že se zavazuje postupovat a jednat v souladu s těmito obchodními podmínkami, a že k nim nemá žádných výhrad. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé uzavřené kupní smlouvy. Součástí obchodních podmínek je i postup pro uplatnění vad zboží.

5. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny a přístupné na webových stránkách www.dreamflavor.cz.

6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Webové rozhraní e-shopu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, popisu jeho hlavních vlastností, případně informaci o dočasné nedostupnosti zboží.

2. Pro objednání zboží kupující vyplní a odešle objednávkový formulář umístěný v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednaném zboží (objednané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku);

- způsob úhrady kupní ceny zboží;

- údaje o požadovaném způsobu dodání objednaného zboží;

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží;

- identifikační údaje kupujícího, včetně elektronické adresy kupujícího (dále jen „e-mail“);

(dále jen jako „objednávka“).

3. Kupujícímu je umožněno před zasláním objednávky prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Řádně vyplněná a odeslaná objednávka je právním jednáním směřujícím k uzavření kupní smlouvy, tedy nabídka. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky, potvrdí kupujícímu obdržení objednávky elektronickou poštou, a to na e-mail kupujícího uvedený v objednávce, popřípadě v uživatelském rozhraní. Potvrzení objednávky obsahuje zejména:

- označení objednaného zboží, včetně jeho množství;

- celkovou výši kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží;

- způsob úhrady kupní ceny, případně včetně splatnosti kupní ceny;

- způsob převzetí zboží osobním odběrem nebo způsob dodání zboží, včetně dodací adresy;

4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky).

5. Okamžikem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího zaslaného kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mail kupujícího (přijetí nabídky), dochází k uzavření kupní smlouvy. Takto uzavřenou kupní smlouvou jsou kupující a prodávající vázáni.

6. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu na základě objednávky (nabídky), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo z jiných důvodů (nepravdivé údaje v objednávce, nedostupnost zboží, apod.). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Pokud by prodávající neakceptoval objednávku a kupující již provedl úhradu kupní ceny, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu přijatou platbu vrátit kupujícímu.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

8. Pokud prodávající na místo potvrzení objednávky (přijetí nabídky), učiní změnu v objednaném zboží (druh, množství) či ohledně termínu či způsobu jeho dodání, jedná se o odmítnutí nabídky a uvedené jednání je považováno za novou nabídku k uzavření smlouvy; takováto kupní smlouva je pak uzavřena okamžikem akceptace (potvrzení) nové nabídky ze strany kupujícího (objednávajícího). Prodávající si vyhrazuje právo činit změny v objednávkách zboží ohledně jeho druhu, množství a termínů dodání v závislosti na dostupnosti jednotlivých druhů zboží.

9. V e-shopu smějí objednávat výrobky výlučně osoby starší 18 let. Splnění této podmínky kupující potvrzuje svým souhlasem s obchodními podmínkami při dokončení objednávky, čímž výslovně prohlašuje, že dosáhl věku 18 let. Věk kupujícího může být při doručení zboží v rámci dostupných možností ověřen, přičemž při porušení podmínky dosažení věkové hranice 18 let, nebude zboží předáno a kupní smlouva se považuje za neúčinnou. Závazky kupujícího vůči prodávajícímu, vyplívající z marného doručení v důsledku nesplnění dosažení věku 18 let kupujícím, tímto nejsou dotčeny.

10. Uzavřené kupní smlouvy způsobem shora uvedeným (objednávky, potvrzení objednávky, případně změna objednávky a její potvrzení) jsou uchovávány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou pro kupující přístupné.

11. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Skladem NE“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným zastupitelným zbožím nebo pokud došlo ke změně ceny objednaného zboží a kupující změnu ceny zboží neakceptuje před jeho dodáním. Prodávající o uvedených skutečnostech informuje kupujícího bezodkladně po jejich zjištění. Byla-li část nebo celá kupní cena za zrušenou objednávku uhrazena, vrátí prodávající takto zaplacenou kupní cenu kupujícímu na jím sdělený bankovní účet.

 

III. CENA ZBOŽÍ, DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Ceny zboží jsou vždy uvedeny jako konečné, mimo nákladů za dopravu, balné a manipulaci spojených s dodáním zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

2. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu jsou platné podle místa doručení, které si kupující určí v průběhu objednávky a jsou závazná v den potvrzení objednávky.

3. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři jako adresa dodací. Při objednávce je nutno uvádět pravdivě své údaje. V případě lživě uvedeného jména či adresy, na níž bude doručeno zboží, při kterém se posléze prodejci vrátí zpět, tedy že kupující zboží nepřevezme a toto bude vráceno zpět prodávajícímu, je kupující povinen uhradit takto vzniklé náklady prodávajícího s marným doručením zboží. Opakované doručení zboží je možné, respektive bude provedeno, výlučně po zaplacení shora uvedených nákladů. Při nepřevzetí zboží kupujícím, má prodávající právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy; jeho nárok na zaplacení nákladů spojených s marným doručením zboží zůstává zachován.

4. Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku § 544-545, zákona č. 40/1964 Sb.  Nevyzvedne-li kupující objednávku zaslanou na dobírku (veškeré argumentace nepřevzetí zásilky typu „neobdržení oznámení o doručení“ aj. jsou brány jako zcela účelové), je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky kupující stvrzuje svůj souhlas s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši 500,- Kč dle předchozí věty. Platební informace potřebné k úhradě sankce budou zaslány e-mailem nebo poštou - doporučeně. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené náklady a smluvní pokuty), budou vymáhány včetně veškerých nákladů s tímto spojených. Tento dluh bude kompletně vymáhán ve spolupráci se specializovanou firmou.

5. Dodací lhůta objednaného zboží činí 1 až 10 dnů v závislosti na způsobu platby a zvoleném způsobu doručení, a to od potvrzení objednávky, popřípadě od zaplacení ceny zboží (v případě platby bankovním převodem na účet). Nebude-li objednané zboží skladem, vyrozumí o této skutečnosti prodávající kupujícího v co nejkratším termínu spolu s návrhem dalšího postupu, tedy s návrhem termínu doručení zboží popřípadě s návrhem na dodání alternativního zboží, které bude u prodávajícího skladem.

6. V případě příchozí objednávky v nepracovní den nebo mimo provozní dobu v pracovních dnech; bude objednávka potvrzena a manipulována v nejbližší následující pracovní den.

7. Objednávky jsou v případě platby dobírkou expedovány do 2 pracovních dnů po přijetí objednávky. V případě platby bankovním převodem jsou objednávky odesílány do 2 pracovních dnů po připsání platby na účet.

8. U objednávek s dodáním osobním odběrem, bude kupující kontaktován prodávajícím telefonicky nebo e-mailem uvedeném na objednávce, pro dohodnutí podmínek osobního odběru a to následující pracovní den po připsání platby na bankovní účet prodávajícího.

 

IV. ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY, CENA DOPRAVY, MANIPULACE A BALNÉHO ZBOŽÍ

1. Kupující si může zvolit v rámci země do které se bude zboží dopravovat, některý z dále uvedených způsobů úhrady kupní ceny (ceny objednaného zboží), včetně úhrady ceny dopravy, manipulace a balného zboží:

a) Platba dobírkou při doruční prostřednictvím České pošty: zboží je odesláno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce; zboží je při nezastižení doručovatelem uloženo po dobu 10ti pracovních dnů, pokud jej kupující nepřevezme, objednávka je stornována; nárok na zaplacení nákladů spojených s marným doručením zboží zůstává zachován. Doporučená zásilka v bublinkové obálce; cena dopravy, dobírky, manipulace a balného činí 89Kč.

b) Platba bankovní převodem a zaslání prostřednictvím České pošty: kupní cena bude uhrazena před dodáním zboží na bankovní účet prodávajícího vedený u mBank, číslo účtu: 670100-2214819491/6210, dle instrukcí uvedených na objednávce, jež bude kupujícímu zaslána při potvrzení objednávky na e-mail; zboží bude odesláno po zaplacení celé kupní ceny, tedy po připsání ceny zboží na náš účet;  při platbě předem na bankovní účet je dána doba na provedení platby 5 pracovních dní (od potvrzení objednávky); při neuhrazení bude po této době objednávka stornována (zrušena). Doporučená zásilka v bublinkové obálce; cena dopravy, manipulace a balného činí 59Kč.

c) Platba bankovní převodem a osobní převzetí: kupní cena bude uhrazena před dodáním zboží na bankovní účet prodávajícího vedený u mBank, číslo účtu: 670100-2214819491/6210, dle instrukcí uvedených na objednávce, jež bude kupujícímu zaslána při potvrzení objednávky na e-mail; zboží bude odesláno po zaplacení celé kupní ceny, tedy po připsání ceny zboží na náš účet;  při platbě předem na bankovní účet je dána doba na provedení platby 5 pracovních dní (od potvrzení objednávky); při neuhrazení bude po této době objednávka stornována (zrušena). Osobní předání zboží se realizuje po dohodě se zákazníkem; kdekoli do vzdálenosti 3km od pobočky prodávajícího na adrese Družební 11, 779 00 Olomouc.

d) Platba bankovní převodem a ZDARMA zaslání prostřednictvím České pošty: kupní cena bude uhrazena před dodáním zboží na bankovní účet prodávajícího vedený u mBank, číslo účtu: 670100-2214819491/6210, dle instrukcí uvedených na objednávce, jež bude kupujícímu zaslána při potvrzení objednávky na e-mail; zboží bude odesláno po zaplacení celé kupní ceny, tedy po připsání ceny zboží na náš účet;  při platbě předem na bankovní účet je dána doba na provedení platby 5 pracovních dní (od potvrzení objednávky); při neuhrazení bude po této době objednávka stornována (zrušena). Zboží bude odesláno doporučenou zásilkou v bublinkové obálce; doprava, manipulace a balné je ZDARMA.

e) Platba dobírkou při doruční prostřednictvím přepravce Zásilkovna.cz: zboží je odesláno na pobočku kterou zvolí kupující při objednávce; zboží po výzvě k vyzvednutí prostřednictvím přepravce Zásilkovna.cz uloženo po dobu 10ti pracovních dnů, pokud jej kupující nepřevezme, objednávka je stornována; nárok na zaplacení nákladů spojených s marným doručením zboží zůstává zachován. Zásilka je balena v bublinkové obálce; cena dopravy, dobírky, manipulace a balného činí 89Kč.

f) Platba bankovní převodem a zaslání prostřednictvím přepravce Zásilkovna.cz: kupní cena bude uhrazena před dodáním zboží na bankovní účet prodávajícího vedený u mBank, číslo účtu: 670100-2214819491/6210, dle instrukcí uvedených na objednávce, jež bude kupujícímu zaslána při potvrzení objednávky na e-mail; zboží bude odesláno po zaplacení celé kupní ceny, tedy po připsání ceny zboží na náš účet;  při platbě předem na bankovní účet je dána doba na provedení platby 5 pracovních dní (od potvrzení objednávky); při neuhrazení bude po této době objednávka stornována (zrušena); zboží je odesláno na pobočku, kterou zvolí kupující při objednávce; zboží je po výzvě k vyzvednutí prostřednictvím přepravce Zásilkovna.cz uloženo po dobu 10ti pracovních dnů na pobočce, pokud jej kupující nepřevezme, objednávka je stornována; uhrazená částka za objednávku bude v případě stornované objednávky ponížena o náklady spojené s marným pokusem o doručení a navrácena zpět na účet kupujícího; zásilka je balena v bublinkové obálce; cena dopravy, manipulace a balného činí 59Kč.

g) Platba bankovní převodem a ZDARMA zaslání prostřednictvím přepravce Zásilkovna.cz: kupní cena bude uhrazena před dodáním zboží na bankovní účet prodávajícího vedený u mBank, číslo účtu: 670100-2214819491/6210, dle instrukcí uvedených na objednávce, jež bude kupujícímu zaslána při potvrzení objednávky na e-mail; zboží bude odesláno po zaplacení celé kupní ceny, tedy po připsání ceny zboží na náš účet;  při platbě předem na bankovní účet je dána doba na provedení platby 5 pracovních dní (od potvrzení objednávky); při neuhrazení bude po této době objednávka stornována (zrušena); zboží je odesláno na pobočku, kterou zvolí kupující při objednávce; zboží je po výzvě k vyzvednutí prostřednictvím přepravce Zásilkovna.cz uloženo po dobu 10ti pracovních dnů na pobočce, pokud jej kupující nepřevezme, objednávka je stornována; uhrazená částka za objednávku bude v případě stornované objednávky ponížena o náklady spojené s marným pokusem o doručení a navrácena zpět na účet kupujícího; zásilka je balena v bublinkové obálce; doprava, manipulace a balné je ZDARMA.

h) Platba bankovní převodem a zaslání prostřednictvím Slovenské pošty: kupní cena bude uhrazena před dodáním zboží na bankovní účet prodávajícího vedený u mBank, IBAN číslo účtu: CZ95 6210 6701 0022 1481 9491, BIC/SWIFT BREXCZPPXXX, Adresa banky: mBank S.A., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, dle instrukcí uvedených na objednávce, jež bude kupujícímu zaslána při potvrzení objednávky na e-mail; zboží bude odesláno po zaplacení celé kupní ceny, tedy po připsání ceny zboží na náš účet;  při platbě předem na bankovní účet je dána doba na provedení platby 5 pracovních dní (od potvrzení objednávky); při neuhrazení bude po této době objednávka stornována (zrušena). Doporučená zásilka v bublinkové obálce; cena dopravy, manipulace a balného činí 4,4€.

ch) Platba bankovní převodem a ZDARMA zaslání prostřednictvím Slovenské pošty: kupní cena bude uhrazena před dodáním zboží na bankovní účet prodávajícího vedený u mBank, IBAN číslo účtu: CZ95 6210 6701 0022 1481 9491, BIC/SWIFT BREXCZPPXXX, Adresa banky: mBank S.A., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, dle instrukcí uvedených na objednávce, jež bude kupujícímu zaslána při potvrzení objednávky na e-mail; zboží bude odesláno po zaplacení celé kupní ceny, tedy po připsání ceny zboží na náš účet;  při platbě předem na bankovní účet je dána doba na provedení platby 5 pracovních dní (od potvrzení objednávky); při neuhrazení bude po této době objednávka stornována (zrušena). Zboží bude odesláno doporučenou zásilkou v bublinkové obálce; doprava, manipulace a balné je ZDARMA.

i) Platba bankovní převodem a zaslání prostřednictvím přepravce Zásilkovna.cz: kupní cena bude uhrazena před dodáním zboží na bankovní účet prodávajícího vedený u mBank, IBAN číslo účtu: CZ95 6210 6701 0022 1481 9491, BIC/SWIFT BREXCZPPXXX, Adresa banky: mBank S.A., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, dle instrukcí uvedených na objednávce, jež bude kupujícímu zaslána při potvrzení objednávky na e-mail; zboží bude odesláno po zaplacení celé kupní ceny, tedy po připsání ceny zboží na náš účet;  při platbě předem na bankovní účet je dána doba na provedení platby 5 pracovních dní (od potvrzení objednávky); při neuhrazení bude po této době objednávka stornována (zrušena); zboží je odesláno na pobočku, kterou zvolí kupující při objednávce; zboží je po výzvě k vyzvednutí prostřednictvím přepravce Zásilkovna.cz uloženo po dobu 10ti pracovních dnů na pobočce, pokud jej kupující nepřevezme, objednávka je stornována; uhrazená částka za objednávku bude v případě stornované objednávky ponížena o náklady spojené s marným pokusem o doručení a navrácena zpět na účet kupujícího; zásilka je balena v bublinkové obálce; cena dopravy, manipulace a balného činí 4€.

j) Platba bankovní převodem a ZDARMA zaslání prostřednictvím přepravce Zásilkovna.cz: kupní cena bude uhrazena před dodáním zboží na bankovní účet prodávajícího vedený u mBank, IBAN číslo účtu: CZ95 6210 6701 0022 1481 9491, BIC/SWIFT BREXCZPPXXX, Adresa banky: mBank S.A., Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, dle instrukcí uvedených na objednávce, jež bude kupujícímu zaslána při potvrzení objednávky na e-mail; zboží bude odesláno po zaplacení celé kupní ceny, tedy po připsání ceny zboží na náš účet;  při platbě předem na bankovní účet je dána doba na provedení platby 5 pracovních dní (od potvrzení objednávky); při neuhrazení bude po této době objednávka stornována (zrušena); zboží je odesláno na pobočku, kterou zvolí kupující při objednávce; zboží je po výzvě k vyzvednutí prostřednictvím přepravce Zásilkovna.cz uloženo po dobu 10ti pracovních dnů na pobočce, pokud jej kupující nepřevezme, objednávka je stornována; uhrazená částka za objednávku bude v případě stornované objednávky ponížena o náklady spojené s marným pokusem o doručení a navrácena zpět na účet kupujícího; zásilka je balena v bublinkové obálce; doprava, manipulace a balné je ZDARMA.

2. V objednávce se cena za dopravu, manipulaci, balné a platbu zboží automaticky připočítává k celkové ceně za zboží. Před odesláním objednávky uvidí kupující jednu konečnou cenu zahrnující cenu zboží a cenu dopravy a platby.

3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, dle výkyvu kurzů měny, nebo situace na finančním trhu. Cena zboží v době uzavření objednávky, je vždy platná a již nebude dále upravována.

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Kupující učiněním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas dle zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zpracování osobních údajů kupujícího v souvislosti s uzavíranou kupní smlouvou a jejím plněním a za účelem jejich evidence v souvislosti s uzavíranou kupní smlouvou.

2. Kupující výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: osobní jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“); souhlas kupujícího je udělen na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a tištěné podobě.

3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravující zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

4. Prodávající je oprávněn poskytnuté osobní údaje kupujícího použít především pro účel prodeje a dodání objednaného zboží a pro případné vymáhání kupní ceny. Kupující je oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv po zaplacení kupní ceny odvolat, a to písemnou formou. Kupující si je plně vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým prodávajícímu, tj. zejména svého práva na informaci o zpracování jeho osobních údajů a práva na opravu jeho osobních údajů, včetně práva na vysvětlení a odstranění případného závadného stavu.

5. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem.

6. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na e-mail kupujícího.

7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. Prodávající se zavazuje s osobními údaji kupujícího nakládat výlučně v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a za účelem naplnění kupní smlouvy.

9. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

VI. POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odstavec 1 občanského zákoníku má kupující v postavení spotřebitele právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Spotřebitelem se ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku rozumí každý člověk, který uzavírá s prodávajícím smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel (kupující) o svém odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 a 2 tohoto článku informovat prodávajícího na adrese pobočky: Dream Flavor, Družební 11, 779 00 Olomouc, e-mailová adresa: info@dreamflavor.cz, formou jednostranného právního jednání učiněného písemně, zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na výše uvedenou adresu nebo elektronicky na výše uvedený e-mail. Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat číslo faktury a datum nákupu.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy kupujícím (spotřebitelem), postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím shora uvedené 14 denní lhůty.

5. V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu veškeré obdržené platby, včetně nákladů na dodání zboží, které obdržel od kupujícího (spotřebitele) v souvislosti s kupní smlouvou, od níž kupující odstoupil, a to ve lhůtě do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy, nejdříve však po obdržení vráceného zboží popřípadě po prokázání kupujícím, že zboží odeslal zpět prodávajícímu, dle toho, která skutečnost nastane dříve. Pokud náklady na dodání zboží byly dle volby kupujícího vyšší než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízeného prodávajícím, vrátí prodávající z nákladů na dodání zboží pouze částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu standardního dodání zboží. Platby budou prodávajícím vráceny stejným platebním prostředkem, kterým byla provedena úhrada ceny zboží a nákladů na dodání zboží kupujícím. Vrácením plateb nevzniknou kupujícímu žádné další náklady.

6. Kupující (spotřebitel) je povinen bez zbytečného odkladu od odstoupení od smlouvy, nejpozději ve lhůtě do 14 dnů, vrátit obdržené zboží prodávajícímu, a to zasláním na adresu pobočky Dream Flavor, Družební 11, 779 00 Olomouc. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

7. Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužívané, v nepoškozeném originálním obalu a kompletní; není-li toto možné, např. z důvodu poškození zboží kupujícím, jeho úplným či částečným spotřebováním, apod., není kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a vrátit zboží. Výslovně pak nelze odstoupit od kupní smlouvy na koupi náplní (e-liquidu, aromat, apod.), které již byly kupujícím otevřeny či použity. Pokud kupující i přes nesplnění podmínek pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, toto prodávajícímu vrátí, je povinen poskytnout prodávajícímu náhradu za nevrácené zboží či jeho část, popřípadě za zboží poškozené, nekompletní či spotřebované; v případě vrácení otevřených či použitých náplní (e-liquid, aromat, apod.) činí náhrada částku odpovídající kupní ceně. Prodávající je oprávněn svůj nárok na náhradu za nevrácené zboží či poškozené zboží započítat na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující; pokud tyto náklady spojené s vrácením zboží uhradí prodávající, je oprávněn nárok na jejich zaplacení započítat na nárok kupujícího na vrácení zaplacené ceny zboží.

9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je dodáno bez vad, tedy v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

3. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího (v době převzetí zboží kupujícím), i když se projeví později, tak jako vada vzniklá později v důsledku porušení povinnosti prodávajícího.

4. Kupující je povinen zboží podle možností prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí (po přechodu nebezpečí škody) a přesvědčit se o vlastnostech a množství zboží. Kupujícímu práva z vadného plnění nevzniknou, jedná-li se o vadu, kterou s vynaložením obvyklé pozornosti musel poznat již při uzavření smlouvy, případně při prohlídce zboží (vada nápadná či zřejmá).

5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;

b) na odstranění vady opravou zboží;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;

d) odstoupit od smlouvy;

6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo dle odst. 5 tohoto článku podmínek si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádá-li kupující opravu zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li si kupující své právo včas má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající může, dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, dodat to co chybí nebo odstranit právní vady. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v délce minimální životnosti zboží, po kterou má zboží obvyklé vlastnosti a je způsobilé k obvyklému použití, vyznačené na obalu zboží či v průvodních dokladech vztahujících se ke zboží. U zboží, u nějž nebude vyznačena jeho životnost, činí záruka za jakost 24 měsíců ode dne přechodu nebezpečí na věci. Kupující bere na vědomí níže uvedené životnosti jednotlivých součástí zboží, které jsou orientační, přičemž skutečná životnost je pak závislá na intenzitě používání, prostředí, v němž je zboží uchováváno, teplotě okolí, apod.:

a) baterie - životnost činí cca 6 měsíců, přičemž je limitována cca 300 nabíjecími cykly;

b) atomizéry - životnost činí cca 10 dní - 2 měsíce (dle intenzity užívání);

c) e-liquidy, aroma, báze - jedná se o spotřební zboží (náplně); doba expirace min. 6 měsíců;

d) cartridge, tanky - životnost činí cca 10 - 30ml naplněného e-liquidu;

e) elektronická regulace bateriových gripů - životnost činí min. 6 měsíců

9. Pro zachování záruky za jakost po stanovenou dobu je kupující povinen se zbožím nakládat a zboží uchovávat způsobem uvedeným na obalu zboží či v průvodních dokladech; v případě porušení uvedené povinnosti kupující záruku za jakost ztrácí. Právo ze záruky za jakost nemá kupující rovněž v případě, byla-li vada způsobena po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událostí.

10. Kupující je povinen vadu zboží či právo ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit; z pozdě oznámených vad nevznikají kupujícímu žádná práva.

11. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na adresu pobočky prodávajícího Dream Flavor, Družební 11, 779 00 Olomouc.

12. Zboží na reklamaci je kupující povinen zasílat či doručovat v původním obalu a s kopií faktury, která slouží jako záruční list. Zboží zaslané na reklamaci formou dobírky nebude převzato.

13. Před zasláním zboží k reklamaci prodávající doporučuje kupujícímu, aby kontaktoval prodávajícího e-mailem či telefonicky a uvědomil ho o existujícím problému, aby mohl prodávající poskytnout kupujícímu potřebné rady či doporučení k dalšímu postupu.

14. Prodávající vydá bez zbytečného odkladu kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, a to elektronickou formou na e-mail kupujícího případně písemně na adresu kupujícího pro doručování zboží.

15. Prodávající rozhodne o reklamaci a reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, ve lhůtách přiměřených povaze zboží a uplatněným nárokům, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

16. V případě doručování zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zkontrolovat, zda zásilka není viditelně poškozena při převzetí zboží od dopravce. V případě zjištění viditelného poškození zásilky je kupující povinen ihned na místě provést reklamaci zásilky u dopravce (sepsat škodní protokol) a zásilku od dopravce nepřevzít a současně je povinen bezodkladně vyrozumět o této skutečnosti prodávajícího. Pokud kupující takto poškozenou zásilku převezme, je povinen sepsat s dopravcem reklamační (škodní) protokol a uvědomit o této skutečnosti bezodkladně prodávajícího. V případě zjištění mechanického poškození zboží po jeho rozbalení, je kupující povinen bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zásilky, reklamovat poškození zásilky u dopravce a současně u prodávajícího. Za poškození, ztrátu a zničení zboží během dopravy odpovídá dopravce. Bude-li pak předmětem reklamace u prodávajícího poškození zboží při jeho dopravě, je kupující povinen spolu s reklamací doložit prodávajícímu, že poškození zboží reklamoval u dopravce, ať již při převzetí zboží nebo ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. Budou-li vady zboží uplatněny u prodávajícího bez doložení reklamačního (škodního) protokolu od dopravce zboží nebo budou-li uplatněny po výše stanovené 3 denní lhůtě, nelze takovéto reklamace uznat.

 

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, tedy kupující nabude vlastnického práva ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící e-shop (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop.

3. Kupující není oprávněn při využívání e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz e-shopu. E-shop je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících a který je v souladu s jeho určením.

4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku užití e-shopu kupujícím v rozporu s jeho určením.

5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, řídí se veškeré smluvní vztahy vzniklé při nákupu v e-shopu platným právním řádem České republiky.

2. Veškeré provozní a reklamační zásilky, zasílané Českou poštou, jsou zasílané jako doporučená zásilka s pojištěním.

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

4. Prodávající je oprávněn dle okolností měnit tyto obchodní podmínky. Změna obchodních podmínek je vždy účinná datem jejich uveřejnění na webových stránkách prodávajícího (e-shop) popřípadě datem pozdějším uvedeným v obchodních podmínkách. Pro kupní smlouvy uzavřené před datem účinnosti změny obchodních podmínek jsou nadále platné a závazné obchodní podmínky ve znění účinném k datu uzavření kupní smlouvy, respektive učinění objednávky ze strany kupujícího, s výjimkou případných změn reflektujících platnou právní úpravu.

5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 16. 9. 2019

 

 

Copyright 2018 - 2022 © dreamflavor.cz